POSTOJI OGROMAN PROBLEM SA VAKCINAMA: Ana Brnabić objavila HITNU VEST!

Pre­mi­je­r­ka je do­da­la da joj je je­dan proi­zvo­đač va­k­ci­na re­kao da Sr­bi­ja do­ze po­tre­b­ne za ma­sov­nu imu­ni­za­ci­ju mo­že da do­bi­je tek kra­jem idu­će go­di­ne.

Pan­de­mi­ja ko­ro­na­vi­ru­sa do sr­ži je uzdr­ma­la dva osnov­na pri­n­ci­pa mo­de­r­nog sve­ta – pri­n­cip lju­d­skih pra­va i nji­ho­vog po­što­va­nja i pri­n­cip jed­na­kos­ti iz­me­đu po­je­di­na­ca i iz­me­đu ze­ma­lja, po­ru­či­la je pre­mi­je­r­ka Ana Br­na­bić.

“Lju­d­ska pra­va i pan­de­mi­ja jed­na je od na­j­va­žni­jih te­ma, ne sa­mo kod nas već glo­bal­no, i to u go­di­ni ko­ja je u po­sled­njih 100, izu­zi­ma­ju­ći Dru­gi sve­t­ski rat, na­j­te­ža za čo­ve­čan­stvo”, re­kla je Br­na­bi­će­va na sku­pu po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Me­đu­na­rod­nog da­na lju­d­skih pra­va.

Svet će bi­ti te­že me­sto za ži­vot i bi­će ma­nje fer po­sle pan­de­mi­je, pri­me­ti­la je Br­na­bi­će­va i ista­kla da se jaz iz­me­đu bo­ga­tih i si­ro­ma­šnih, ka­ko po­je­di­na­ca tako i ze­ma­lja, pre­tva­ra u ne­pre­mos­ti­vu pro­va­li­ju i da je bo­r­ba pro­tiv pan­de­mi­je veo­ma sku­pa.

“De­vet od 10 si­ro­ma­šnih ze­ma­lja ve­ro­vat­no ne­će mo­ći da pri­mi va­k­ci­nu 2021. go­di­ne, jer su bo­ga­te ze­mlje već ku­pi­le 53 od­sto va­k­ci­na pre­dvi­đe­nih za proizvod­nju sle­de­će go­di­ne. A sa tih 53 od­sto va­k­ci­na va­k­ci­ni­sa­će se sa­mo 14 od­sto uku­p­ne po­pu­la­ci­je”, uka­za­la je pre­mi­je­r­ka.

Ina­če, ka­ko na­vo­di Ali­jan­sa za va­k­ci­na­ci­ju, ko­ju či­ne Am­ne­sti in­te­r­ne­še­nel i Ok­s­fam, a pre­no­si CNN, bro­j­ke po­ka­zu­ju da su sve „Mo­de­r­ni­ne“ va­k­ci­ne i 96 od­sto „Fa­j­ze­ro­vih“ va­k­ci­na već ku­pi­le bo­ga­te ze­mlje.

Pre­mi­je­r­ka je do­da­la da joj je je­dan proi­zvo­đač va­k­ci­na re­kao da Sr­bi­ja do­ze po­tre­b­ne za ma­sov­nu imu­ni­za­ci­ju mo­že da do­bi­je tek kra­jem idu­će go­di­ne.

Izvor:espreso.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *